آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

بررسی موانع پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مقاله پیش رو از حامد زمانی منش و همکاران در تاریخ 1390 از پایان‌نامه کارشناسی ارشد استخراج و منتشر شده است.

در چکیده این تحقیق آمده است پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع پذيرش دانشجويان خارجی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ديدگاه دانشجويان خارج دانشگاه شهيد بهشتی انجام شده است. نوع پژوهش توصيفی-پيمايشی و جامعه آماری 75 دانشجو خارجی بوده است كه از طريق روش نمونه‌گيری تصادفی ساده 63 دانشجو به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايی آن را متخصصان دانشگاهی تأييد كردند و پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای كرانباخ به 0/82 دست آمد. مهم‌ترين يافته‌های پژوهش حاكی از آن بود كه t تك نمونه‌ای محاسبه شده در سطح 0/05 بيانگر تفاوت معنادار نظرهای دانشجويان خارجی مرد و زن در خصوص موانع پذيرش بود نتايج تحليل واريانس يك راهه حاكی از وجود تفاوت معنادار در خصوص متغير مليت بود، در حالی كه تفاوت معناداری در خصوص متغير دوره تحصيلی وجود نداشت.

متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا