آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

مقاله چالش‌ها و پیامدهای بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز)

چکیده مقاله

این پژوهش توسط حجت‌اله بازی در سال 1398 انجام شده است و هدف این پژوهش، بررسی چالش‌ها و پیامدهای بین‌المللی‌شدن برنامه‌های درسی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. 

روش پژوهش: پژوهش کنونی با رویکرد کمّی و با استفاده از راهبرد پیمایش انجام گردید. جامعه آماری پژوهشی 2779 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بودند که از این تعداد 338 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته با اقتباس از پژوهش فتحی واجارگاه(1388) و بوستروم(2010) بود.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشکلات تجهیزاتی، انسانی، محتوایی و روش‌های تدریس از مهم‌ترین چالش‌های بین‌المللی شدن برنامه‌های درسی دانشگاه مورد مطالعه می‌باشد. همچنین از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مثبت‌ترین پیامد بین المللی شدن برنامه‌های درسی دانشگاهی، ارتقا کیفیت دانشگاه، منفی‌ترین پیامد به زعم دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش بیش از حد به تجاری‌سازی برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: مطالعه موجود نشان داد به زعم دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه در فرآیند بین‌المللی شدن برنامه‌های درسی، بیشتر با پیامدهای مثبت روبرو خواهد شد. دانشجویان بر این باوربودند که توسعه و بین المللی شدن برنامه های درسی ایجاد فرصت برای جذب نخبگان خارجی، تغییر رویکرد آموزش به سمت تغییر شهروند جهانی، فراهم آوردن امکان نوآوری در برنامه های درسی دانشگاهی، دسترسی به نظریات و پژوهش‌های جدید، نوآوری در تدریس و پژوهش، تنوع بخشی به برنامه های آموزشی و صلاحیت‌ها، افزایش رقابت پذیری، جبران کمبود آموزش مهارت‌ها، افزایش اعتبار نظام های آموزش عالی ملی.

دریافت مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا