آفاقآمارهای بین‌المللیدر جهان چه میگذرد؟

دانشجویان بین‌المللی در ترکیه

کشور ترکیه به عنوان یکی از رقبای منظقه‌ای ایران توانسته با سیاست‍گذاری‌های درست در رابطه با مسئله مهاجرت تبدیل به یکی از قلمروهای اصلی مهاجرت کاری و تحصیلی شود. بخشــی ازعوامــل این تغییــر، بیرونــی بوده‌انــد؛ جابه‌جایی جمعیت بــر اثر ناآرامی کشــورهای همسایه ترکیه، چندین دهه است که جمعیت کثیری را راهی این سرزمین کرده است و دولت ترکیه را بر آن داشته است تا سازوکارهایی راجهت رسیدگی به آن پیش‌بینی کند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به حضور قریب به ســه میلیون ونیم ســوری از ســال ۲۰۱۱ تاکنون در این کشــور اشاره کرد. از سویی، بخشــی دیگر ازعوامل تغییر رویکرد ترکیه نســبت به مسئله مهاجرت، درونی است. یکی ازمهم‌ترین محرک‌هــای درونــی، حرکــت دولــت ترکیه به ســمت دولت‌هــای غربی و تمایــل آن بــرای عضویت در اتحادیه اروپا به منظور بهره‌مندی ازمزایای اقتصادی وسیاسی آن است.(چیت‌ساززاده، 1399)

در جدول زیر تعداد دانشجویان بین‌المللی ترکیه را در بازه 20ساله از سال 2001 تا 2021 می‌توانید مشاهده کنید.

جدول شماره 1- تعداد دانشجویان بین‌‌المللی کشور ترکیه از سایت study in turkey

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، از سال 2011 تعداد دانشجویان بین‌المللی در ترکیه از ثبات دائمی خود درآمده و حرکت رو به رشدی پیدا کرده است و از تعداد تقریبی 2000نفر به تعداد حدودی 225000نفر در سال 2021 رسیده است.

در رابطه با اتخاذ سیاست‌های دولت ترکیه در جهت جذب دانشجویان بین‌المللی باید گفت که ایــن کشــور در کنفرانــس حــوزه تحصیـلـات عالــی اروپا که در ســال۲۰۱۲ که در شــهربخارســت برگزار شــد، اجرایی‌ســازی سیاســت‌های بین‌المللی‌ســازی و جابه‌جایــی دانشــجویان را پذیرفــت.

بــر اســاس گزارش‌های دولت ترکیه، پس از ســال۲۰۱۲ و با اختصاص بودجه به سیاســت‌های بین‌المللی‌سازی، اکنــون نزدیــک به ۷۵درصد مؤسســات آموزشــی این کشــور برجــذب دانشــجویان بین‌المللی تمرکز دارند. از همین رو تعداد دانشجویان بین‌المللی دراین کشور روز به روز افزایش پیدا کرده است. (از کتاب تحصیل در این سوی مرزها)

منبع
study in turkey

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا