آفاقاخباریادداشت‌ها و اخبار

معرفی کتاب زبان واسط آموزش و بین‌المللی شدن آموزش عالی

زبان واسط آموزش و بین‌المللی شدن آموزش عالی نوشته نسرین اصغرزاده و دیگران در انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی در سال 1399 به‌چاپ رسیده‌است.

این کتاب در 5 فصل با عناوین:

  • چیستی و کلیات بین‌المللی شدن آموزش عالی
  • علل و چرایی بین‌المللی شدن آموزش عالی
  • نقش زبان در بین‌المللی شدن آموزش عالی
  • مروری بر تجارب کشورهای اروپایی در استفاده از زبان واسط
  • آموزش عالی ایران و بین‌المللی شدن

تدوین شده‌است.

در پیشگفتار کتاب زبان واسط آموزش و بین‌المللی شدن آموزش عالی آمده‌ است: بین‌المللی شدن از پدیده‌هایی است که آموزش عالی را در دنیای جهانی شده تحت‌الشعاع قرار داده‌ است و تاثیر آن در فرآیندهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و کشورهای پیشرو عیان است.

در این برهه از تاریخ، نقش علم و به‌تبع آن، نقش نظام تولیدکننده علـم یعنـی آمـوزش عـالی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. در دوره‌ای که بیشتر جنبه‌های زندگی انسان بـه احاطه دانش، دستاوردهای جدید و اقتصاد دانش‌بنیان درآمده است، نظام آمـوزش عـالی هـر کشور و سیاست‌هـا و برنامـه‌ریـزی‌هـای آن دارای حساسـیت بسـیار اسـت. بین‌المللـی‌شـدن، از پدیـده‌هـایی اسـت کـه آمـوزش عـالی را در دنیـای جهـانی‌شـده، تحت‌الشعاع قرار داده‌اسـت و تـأثیر آن در فراینـدهای سیاسـتگـذاری و برنامـه‌ریـزی دانشگاه‌ها و کشورهای پیشرو عیان است. ایـن پدیـده رونـد تجـارت، تحصیل، سیاسـت، اقتصـاد، فنّـاوری، علـم و بـه‌طـورکلی سـبک زنـدگی را در کشـورها تحت‌تأثیر قرار داده و به‌گفته آلتباخ (۲۰۰۷) و ارلز (۲۰۱۳)، دو تـن از صـاحب‌نظـران این حوزه، بین‌المللی‌شدن آموزش عالی نه‌فقط اجتناب‌ناپذیر، بلکه کلید بقای مؤسسـات آموزش عالی است. 

یکی از ابزارهای مهم بین‌المللی شدن، زبان است. زبان انگلیسی به‌عنوان ابزار اولیه‌ی بین‌المللی شدن نقش مهمی را ایفا می‌کند و اکنون به زبان غالب در آموزش عالی دنیا مبدل شده است. استفاده از زبان واسط در آموزش عالی به قدری رشد کرده که کرکپاتریک تصدیق می‌کند بین‌المللی شدن و استفاده از زبان انگلیسی به‌عنوان زبان آموزش علم به شکل جداناپذیری در هم تنیده شده‌اند.

استفاده از زبان واسط آموزش، در بیشتر کشـورهای مطالعـه‌شـده نقـش تسـریع‌کننـده داشته و مسیر بین‌المللی‌شدن را تسهیل کرده و دغدغه‌ی یادگیری زبان کشور مقصد را برای دانشجوی بین‌الملل کاهش داده‌است. همچنین استادان و دانشجویان داخلی هر کشور نیز برای ارتباط با دنیـای علـم و استفاده بهینه از پیشینه‌های پژوهشی و ارایه‌ی نتایج پژوهش‌های علمی بـه دنیـا، نیازمنـد تسلط به زبان بین‌الملل‌اند. بنابراین استفاده از زبان واسط بـین‌الملـل در آمـوزش عـالی می‌تواند پاسخی به نیازهای داخلی و خارجی کشورها باشد.

مؤلفان در کتاب حاضر تلاش کرده‌اند ضمن آشناساختن خوانندگان با ایـن پدیـده و ابعاد گوناگون آن، روند و تجربیات بین‌المللی‌شدن را در کشورهای موفق بررسی کننـد و با نگاهی بی‌طرفانه در خصوص اسـتفاده از زبـان واسـط در آمـوزش عـالی تأمـل کننـد. درنهایت سعی شده است خوانندگان با وضعیت موجـود در ایـران و مسـیرِ طـی‌شـده در راستای بین‌المللی‌شدن آشنا شوند.

توصیه ما به علاقه‌مندان به بحث بین‌المللی شدن آموزش عالی و دانشجویان و پژوهشگران علوم آموزشی مطالعه این کتاب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا