آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

مقاله مدلی مناسب برای زبان آموزش دانشگاهی در ايران در جهت بين‌المللی شدن: نظريه برپايه

مقاله ای از نسرین اصغرزاده و اباصلت خراسانی

جهانی شدن تغييرات زيادی را در نهادهای مختلف به‌وجود آورده و به دنبال آن بين‌المللی شدن موجبات
رشد و ترقی نظام‌های موزشي را فراهم كرده‌است. ضرورت و لزوم بين‌المللی شدن آموزش عالی امروزه
در كشور ما هم احساس و اين مهم در برنامه توسعه ششم دولت گنجانده شده‌است. تجارب كشورهای
پيشرو نشان مي‌دهد كه استفاده از زبان واسط همزمان با بين‌المللي شدن آموزش عالی نقش مهمی در
موفقيت و تسريع اين پديده دارد. اين درحالی است كه استفاده از زبان واسط در آموزش عالی ايران منع
قانونی دارد. در اين پژوهش تلاش شد تا با نمونه‌گيری هدفمند و مراجعه به صاحبنظران و مطلعان كليدی
آموزش عالی با روش نظريه برپايه مدل مناسبی برای زبان آموزش دانشگاهی در ايران در خصوص
بين‌المللی شدن ارائه شود. در اين مدل دلايل نياز به استفاده از زبان واسط، عوامل و موانع موجود، راهبردها
و پيامدهای آن ارائه شده است. نتايج به‌دست آمده از مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافته با 28 صاحبنظر و
مطلع كليدی به ارائه اين مدل 13 عاملی انجاميد كه پديده اصلی آن خيزش و ارتقا كشف شد؛ بدين معنا
كه تكثر زبان آموزش علم موجبات خيزش و ارتقاي نظام آموزش عالي ايران را در پی خواهد داشت.

مقاله را می‌توانید در زیر دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا