آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

مقاله شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین‌المللی

هدف:

علی رغم افزایش تعداد دانشجویان بین المللی در ایران دانش کمی از عواملی موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی وجود دارد لذا این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی دانشگاه های ایران انجام شد.

روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی از پژوهش های گذشته در این زمینه استخراج و در 7 گروه طبقه بندی و بصورت پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار گرفت. طی یک بازه سه ماهه در سال 1400 تعداد 532 دانشجوی بین المللی از 30 دانشگاه مختلف و 12 ملیت متفاوت به این پرسشنامه پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های تی, تحلیل واریانس و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: طبق نتایج بدست آمده, به ترتیب ابعاد فناوری اطلاعات, برنامه های مدیریتی و سازمانی, شرایط مالی و اقتصادی و خدمات آموزشی بیشترین تاثیر را در بین هفت بعد مورد بررسی در این پژوهش در رضایت دانشجویان بین المللی در ایران دارد.

نتیجه گیری: این پژوهش مشخص نمود که عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی در ایران به ترتیب اهمیت شامل: فناوری اطلاعات, برنامه های مدیریتی و سازمانی دانشگاه, شرایط مالی و اقتصادی, ارائه خدمات آموزشی, پشتیبانی علمی, امکانات رفاهی و روابط اجتماعی هستند. به جز عامل رضایت از شرایط مالی و اقتصادی, میزان میانگین در دو گروه جنسیتی زنان و مردان تفاوت معناداری باهم ندارند. میزان اهمیت عوامل در بین مقاطع مختلف تحصیلی یکسان هستند. همچنین به جز امکانات رفاهی و ارتباطات اجتماعی میزان اهمیت عوامل در بین گروه های مختلف سنی دانشجویان بین الملل متفاوت بود.

دریافت مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا