آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

واکاوی چالش‌های دانشجویان بین‌المللی دانشگاه یزد

مقدمه: از دو دهه اخیر، دانشجويان بین‌المللی و مسائل آن‌ها جزء جدا ناشدنی بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها است. درنتیجه شناخت و بررسی مسائل و مشكلات دانشجويان بین‌المللی و تلاش برای جذب آن‌ها در دانشگاه مقصد از جمله اهداف سیاسی و اقتصادی آموزش عالی کشور است. در اين راستا، هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش‌های دانشجويان بین‌المللی دانشگاه يزد تعیین شد.
روش‌ها: رويكرد پژوهش «کیفی» و روش پژوهش «نظريه مبنايی» بود. گروه هدف شامل دانشجويان بین‌المللی دانشگاه يزد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش «مصاحبه عمیق نیمه ساختاريافته» بود. مصاحبه‌ها تا 18 مورد انجام شد و اشباع نظری حاصل گرديد. داده‌ها به شیوه «کدگذاری» و «مقوله‌بندی» در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تعیین اعتبار داده‌ها، از روش «سه‌سوسازی» استفاده شد.
یافته‌ها: در مجموع يافته‌ها مؤيد ابعاد شش گانه نظريه مبنايی بود. مقوله‌های شكل‌دهنده چالش‌های دانشجويان بین‌المللی دانشگاه يزد و روابط بین آن‌ها در قالب مدل پارادايمی ظهور يافت که شامل موجبات علّی ( 6 مقوله)، مقوله محوری (چالش بدو ورود و سازگاری)، راهبرد (5 مقوله)، شرايط محیطی (2 مقوله)، ويژگی‌های زمینه‌ای ( 5 مقوله) و پیامدها (3 مقوله) بود.
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن ويژگی‌های زمینه ای و شرايط محیطی، از طريق راهبردهای توجه، راهنمايی و مشاوره با دانشجويان بین‌المللی، انگیزش دانشجويان، ارتباطات و همكاری‌های دانشگاهی، تلاش مضاعف و مشارکت دانشجويان بین‌المللی می‌توان شاهد پیامدهای رضايت‌مندی دانشجويان بین‌المللی، وفاداری به دانشگاه و پیشرفت تحصیلی آن‌ها بود.

متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا