آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

پیامدهای منحصر بودن زبان علم آموزش در راستای بین‌المللی شدن آموزش عالی ایران: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

مقاله زیر از خانم دکتر نسرین اصغرزاده با همکاری آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای دکتر مقصود فراستخواه در سال 1395نگارش و منتشر شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:
بین‌المللی شدن آموزش عالی در ایران تلاشی نو به منظور ایجاد تعامل و تبادلات بیشتر در حوزه علم و با جامعه علمی دنیاست. در این جستار پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در ایران در راستای بین‌المللی شدن مورد مداقه قرار گرفت. بدین منظور با ۲۴ صاحب نظر و مطلع کلیدی در حوزه آموزش عالی و از بین ذی نفعان این عرصه در چهار سطح ذیل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته ای انجام پذیرفت: مدیران دانشگاه‌ها، مطلعان کلیدی، اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری. پس از مراجعه به خبره‌های موضوع و مصاحبه عمیق اکتشافی با نمونه‌های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند و رسیدن به سطح اشباع، داده‌های به دست آمده، به روش تحلیل محتوا کدگذاری شد و مقولات اصلی و زیرمقولات بدست آمد و مورد اعتباریابی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در دو بخش پیامدهای مثبت و منفی شامل ۵ مقوله اصلی و ۳۲ زیر مقوله است.

دریافت متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا