آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

جذب دانشجويان بين‌المللی در نظام آموزش عالی ايران و چالش‌های پيش رو

نویسندگان: هما فضلی، اصغر زمانی، مهتاب پورآتشی

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های جذب دانشجويان بين‌المللی در نظام آموزش عالی ايران صورت گرفته اسـت. زيـرا
مطالعات و تجربه‌های موجود حاكی از وجود مشكلات گوناگون در زمينه جذب دانشجوی بين‌المللی است. از طرف ديگر با توجـه
به برنامه ششم توسعه، فاصله زيادی تا رسيدن به اهداف پيش‌بينی شده براي جذب دانشجوی خارجي وجود دارد. بنـابراين بـرای
رسيدن به اين اهداف و افزايش دانشجويان بين‌المللی، شناخت موانع و كاستی‌های موجود ضروری است. برای رسيدن بـه هـدف
پژوهش، از روش كيفی استفاده شده است. ابراز جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه نيمه‌ساختاريافته بـود. جامعـه مـورد مطالعـه شـامل
اعضای هيئت علمي دانشگاه‌های جامع دولتی شهر تهران است. نمونه مورد مطالعه نيز به صورت هدفمند و گلوله برفی گـزينش
شده‌اند. مصاحبه‌ها تا رسيدن به حد اشباع ادامه پيدا كرد. همچنين با استفاده از روش تماتيك نتايج حاصل از مصاحبه‌ها تجزيه و
تحليل شد. يافته‌های پژوهش بيانگر آن است كه چالش‌های عمده جذب دانشجويان بين‌المللی از ديدگاه اعضای هيئت علمی در
پنج بعد موانع آموزشی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع اقتصادی، موانع سياسی و موانع ساختاری/ مـديريتی قابـل دسـته‌بنـدی
است. در پايان با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهادها و راهكارهايی برای رفع چالش‌ها و افزايش جذب دانشـجويان بـين‌المللـی در
نظام آموزش عالی ايران ارائه شد.

متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا