آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

مقاله پژوهشی «تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نگاه اساتید»

چکیده مقاله:
مقدمه: بین‌المللی شدن‌آموزش‌عالی به‌مسأله‌ای‌مهم تبدیل شده‌است. ‌این‌پژوهش‌با‌هدف استخراج‌معیارهای لازم‌برای جذب‌دانشجویان خارجی در‌دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ایران بود.
روش‌ها: این پژوهش‌به‌روش‌ پیمایشی در‌ زمستان‌1397انجام‌ شد‌ و‌ جامعه‌ پژوهش‌ اساتید هیأت‌علمی‌دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ایران بودند. ‌نمونه‌گیری‌به ‌روش‌نمونه‌گیری‌ تمام ‌شمارشی انجام ‌شد. ‌ابزار‌جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ پرسشنامه نظرسنجی چهار‌قسمتی پژوهشگر ‌ساخته بود. اطلاعات‌ از‌ طریق ایمیل و ‌برگزاری جلسات‌ نظرسنجی جمع‌آوری‌ شد. برای ارائه ‌نتایج از آمار‌توصیفی شامل‌ فراوانی و‌ درصد‌فراوانی و‌ میانگین بهره‌برده‌شد.
نتايج: میزان‌ پاسخ‌دهی‌51% بود‌ و در‌نهایت‌ 92 پرسشنامه‌تحلیل‌شد.‌ در‌این پژوهش‌معیارهای حداقلی جذب‌دانشجوی خارجی در‌ مقاطع‌تحصیلی مختلف‌استخراج گردید که‌شامل‌حیطه‌های علمی، آموزشی و عمومی بود.‌ تمامی اساتید (100%)تمایل به‌مشارکت‌ در‌ جذب‌دانشجوی بین‌الملل و‌ بهره‌مندی از‌ حضور‌ آن‌ها‌ در‌ سطح‌ دانشگاه‌ داشتند‌ و‌80 نفر‌(86/90%) از‌اساتید معتقد‌بودند که‌دانشجویان بین‌الملل نیاز به‌کلاس‌ آشنایی با‌مذهب‌ و‌ فرهنگ‌ ایران را‌ دارند.
نتيجه‌گيری: پژوهش‌ حاضر‌ معیارهای حداقلی جذب‌ دانشجو‌ خارجی از‌ نظر‌ اساتید دانشگاه‌علوم‌پزشکی ایران را‌مشخص‌کرد‌ که‌ این مسأله‌می‌تواند‌همراه‌ با‌ انجام‌ اصلاحات‌مورد‌نیاز گروه‌های مختلف‌ پزشکی به‌عنوان یک آیین‌نامه جامع‌ و‌ استاندارد‌ به‌منظور پذیرش دانشجوی خارجی به‌تفکیک سطوح‌تحصیلی مختلف‌در‌دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور‌مورد‌استفاده‌قرارگیرد.
واژه‌های كلیدی: آموزش، جذب دانشجو خارجی، اساتید، ایران، همکاری بین‌المللی، جهانی شدن

دریافت مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا