آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات
موضوعات داغ

تاثیربرندسازی بر جذب دانشجویان بین‌المللی

برندسازی در پاسخ به جهانی‌سازی و رقابت جهانی، از عوامل موثر بر مراکز دانشگاهی برای رقابت
دانشجویان در صحنه بین‌المللی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برندسازی بر جذب دانشجویان
بین‌المللی با میانجیگری رضایت و وفاداری از برند آموزش عالی بوده است. روش پژوهش همبستگی بود که
در جامعه تحقیق اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 177 نفری براساس تصادفی
طبقه‌ای اجرا شده است. ابزار پژوهش چهار پرسش‌نامه، تقویت برند، رضایت از برند، تعهد به برند و
پرسش‌نامه جذب دانشجویان بین‌المللی بوده است. روایی تأییدی و پایایی ترکیبی و کرانباخ ابزار مناسب
گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار PLS2، مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج
نشان داد، تقویت برند دانشگاهی بر رضایت و وفاداری برند و جذب دانشجویان بین‌المللی به‌صورت
مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد. همچنین رضایت از برند بر وفاداری از برند و جذب دانشجویان بین‌المللی
اثر مستقیم و غیرمستقیم داشته است. از طرفی وفاداری به برند بر جذب دانشجویان بین‌المللی اثر
مستقیم داشته است. می‌توان گفت توجه به آگاهی، نگرش و ارزش ویژه برند در ارتقا عملکرد برند از طریق
رضایت و وفاداری دارای نقش سازنده در جذب دانشجو برای موسسات آموزش عالی است

دانلود متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا