آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

ارزيابی ميزان رضايتمندی دانشجويان خارجی در دانشگاه علوم پزشكی تهران

مقاله پیش رو توسط خانم طناز آزادی معاونت بین‌الملل دانشگاه پزشکی تهران نگارش شده است چکیده‌ای از مقاله را در ذیل مشاهده می‌کنید:

زمينه و هدف: امروزه دانشجويان خارجی تاثير بسزايی بر روی رتبه دانشگاه در سطح جهانی دارند. دانشگاه علوم
پزشكی تهران نيز اقدام به جذب دانشجوی خارجی نموده‌است. ميزان رضايت دانشجويان از خدماتی كه دريافت
می‌نمايند، حائز اهميت است. هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان رضايتمندی دانشجويان خارجی دانشگاه علوم پزشكی
تهران از شرايط و امكانات موجود در دانشگاه می‌باشد.


روش بررسی: پژوهش حاضر توصيفی بود كه به صورت مقطعی در سال 1392 انجام شد. جامعه پژوهش، دانشجويان
خارجی پذيرش آزاد دانشگاه علوم پزشكی تهران بودند. نمونه‌گيری به شيوه نمونه در دسترس انجام شد. ابزار پژوهش،
پرسش نامه ی محقق ساخته بود كه پايايی آن با استفاده از آلفای كرونباخ 97/0 برآورد گرديد و روايی آن نيز به تاييد گروه
متخصصان رسيد. آمار مورد نظر توسط نرم افزار Excel استخراج گرديد.


يافته‌ها: نتايج نشان داد كه نزديك به 70 درصد از دانشجويان از خدمات ارائه شده راضي و كاملاً راضی و نزديك به 10
درصد نيز ناراضی و كاملاً ناراضی بودند. محل تشكيل كلاس‌های آموزش زبان فارسی به عنوان مهم‌ترين مشكل عنوان
شد. بيشترين ميزان رضايت نيز از معيار آموزش و يادگيری بدست آمد.
نتيجه‌گيری: با توجه به اينكه بيش از نيمی از دانشجويان خارجی از عملكرد دانشگاه اظهار رضايتمندی داشته‌اند، ميتوان
نتيجه گرفت كه دانشگاه در اين زمينه به‌گونه ای رضايت بخش عمل كرده‌است. اگرچه نسبت به حيطه‌هايی كه دانشگاه در
آن امتيازات كمتری كسب كرده‌است بايد توجه بيشتری نشان داد. تمركز بر نقاط قوت جهت توسعه‌های آتی نيز ضروری
است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا